headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
โครงการเดือนแห่งการออมประจำปี 2563โครงการเดือนแห่งการออมประจำปี 2563 (6)
วันที่ 11 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี พลตำรวจตรีถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ตรัง มาเป็นเกียรติในการเปิดพิธีวันที่ 11 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี พลตำรวจตรีถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ตรัง มาเป็นเกียรติในการเปิดพิธี (20)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  (14)
วันที่ 18 ธ.ค. 62 คณะทำงานเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.ย่านตาขาว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกวันที่ 18 ธ.ค. 62 คณะทำงานเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.ย่านตาขาว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (8)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (6)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 6 ก.ย. 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  (20)
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน วิโรจน์ ฤกษ์ดี รอง ผอ.สำนักถ่ายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน วิโรจน์ ฤกษ์ดี รอง ผอ.สำนักถ่ายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร (15)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  (86)
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา พร้อมตัวแทนสมาชิก ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา พร้อมตัวแทนสมาชิก ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  (14)
วันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 18.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรังวันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 18.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง (71)
หน้า 1 จาก 10