ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  (14)
วันที่ 18 ธ.ค. 62 คณะทำงานเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.ย่านตาขาว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกวันที่ 18 ธ.ค. 62 คณะทำงานเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.ย่านตาขาว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (8)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (6)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 6 ก.ย. 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  (20)
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน วิโรจน์ ฤกษ์ดี รอง ผอ.สำนักถ่ายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน วิโรจน์ ฤกษ์ดี รอง ผอ.สำนักถ่ายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร (15)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  (86)
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา พร้อมตัวแทนสมาชิก ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา พร้อมตัวแทนสมาชิก ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  (14)
วันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 18.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรังวันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 18.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง (71)
วันที่ 15 ส.ค. 61 พลตำรวจตรี สมพงศ์. ทองใบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  รับมอบเสื้อสะท้อนแสง โดย มี พันตำรวจโท สมการณ์. สมาพงค์ ประธาน กรรมการ พร้อมกรรมการ เจ้าหน้าที่ โครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจวันที่ 15 ส.ค. 61 พลตำรวจตรี สมพงศ์. ทองใบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง รับมอบเสื้อสะท้อนแสง โดย มี พันตำรวจโท สมการณ์. สมาพงค์ ประธาน กรรมการ พร้อมกรรมการ เจ้าหน้าที่ โครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ (1)
วันที่ 18 - 19 ส.ค.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564 ระดมความคิดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ ตัวแทนสมาชิกสังกัดต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดตรังวันที่ 18 - 19 ส.ค.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564 ระดมความคิดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ ตัวแทนสมาชิกสังกัดต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดตรัง (14)
หน้า 1 จาก 10