headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
14 มี.ค.66 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีด เคารพศพ และเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ ด.ต.เสรี ทองคง สมาชิกสหกรณ์ สังกัด สภ.กันตัง ณ วัดโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง 14 มี.ค.66 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีด เคารพศพ และเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ ด.ต.เสรี ทองคง สมาชิกสหกรณ์ สังกัด สภ.กันตัง ณ วัดโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง  (7)
10 - 12 มีนาคม 2566 ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์ กรรมการ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนก ทำหน้าที่สินเชื่อ นางสาวปัณฑรีย์ ศรีขวัญ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมสัมมนา10 - 12 มีนาคม 2566 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์ กรรมการ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนก ทำหน้าที่สินเชื่อ นางสาวปัณฑรีย์ ศรีขวัญ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมสัมมนา (3)
วันที่ 3 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้มอบหมายให้ ด.ต.สมศักดิ์  ยิ้มย่อง กรรมการสหกรณ์ฯ  และได้ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัด สภ.ย่านตาขาว วางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อหลบ ชุมจุล วันที่ 3 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้มอบหมายให้ ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการสหกรณ์ฯ และได้ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัด สภ.ย่านตาขาว วางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อหลบ ชุมจุล  (2)
28 ก.พ. 66 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อสมนึก รอดริน บิดา ด.ต.สุวิทย์ รอดริน สมาชิกสหกรณ์ฯ   ณ บ้านเลขที่ 96 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 28 ก.พ. 66 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อสมนึก รอดริน บิดา ด.ต.สุวิทย์ รอดริน สมาชิกสหกรณ์ฯ ณ บ้านเลขที่ 96 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  (5)
26 กุมภาพันธ์ 2566 ทำบุญวันสหกรณ์ฯแห่งชาติ กิจกรรม26 กุมภาพันธ์ 2566 ทำบุญวันสหกรณ์ฯแห่งชาติ กิจกรรม"แบ่งปันสุขและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ" บ้านพักคนชรา (12)
26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวณาฎญา  พริ้งคงพล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมชี้แจงกิจการสหกรณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมชี้แจงกิจการสหกรณ์ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินให้กับข้าราชการตำรวจ"  (6)
6 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด โดย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 พร้อมผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบแจกจ่ายรายงานประจำปี 2565  และหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้า แก่สมาชิกทุกท่าน6 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด โดย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 พร้อมผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบแจกจ่ายรายงานประจำปี 2565 และหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้า แก่สมาชิกทุกท่าน (44)
14 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2565 และกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 อนุมัติจ่ายทุนจำนวน 262 ทุน แก่สมาชิกที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนจากสหกรณ์ทุกคน14 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2565 และกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 อนุมัติจ่ายทุนจำนวน 262 ทุน แก่สมาชิกที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนจากสหกรณ์ทุกคน (32)
13 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการมอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ  ยอดศรี เลขานุการ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ มอบของขวัญจำนวน 60 ชิ้น  แก่ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 256613 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการมอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ มอบของขวัญจำนวน 60 ชิ้น แก่ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 (2)
6 ม.ค.66 พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ  ร.ต.ต.สมยศ เส็นสด กรรมการ และผู้จัดการ เข้าพบนายสมชาย สุขเกื้อ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง  เพื่อแสดงความยินดีที่ท่านมารับตำแหน่งใหม่และอวยพรปีใหม่ 2566 6 ม.ค.66 พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ ร.ต.ต.สมยศ เส็นสด กรรมการ และผู้จัดการ เข้าพบนายสมชาย สุขเกื้อ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เพื่อแสดงความยินดีที่ท่านมารับตำแหน่งใหม่และอวยพรปีใหม่ 2566  (1)
หน้า 1 จาก 14