headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ร.ต.ต.วัศพล เกลี้ยงจุ้ย กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร วันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ร.ต.ต.วัศพล เกลี้ยงจุ้ย กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "สัญญาณเตือนการทุจริตในสหกรณ์ - พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" (5)
ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมสัมมนาบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด พบ สหกรณ์สมาชิกร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมสัมมนาบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด พบ สหกรณ์สมาชิก (2)
วันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ เข้าร่วมสัมนาโครงการสหกรณ์สมาชิก เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสร้างแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ เข้าร่วมสัมนาโครงการสหกรณ์สมาชิก เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสร้างแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (5)
วันที่ 28 มิ.ย.65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบสมาชิก และแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบ สภ.ปะเหลียนวันที่ 28 มิ.ย.65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบสมาชิก และแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบ สภ.ปะเหลียน (7)
วันที่ 23 มิ.ย. 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1วันที่ 23 มิ.ย. 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 (9)
วันที่ 14 - 15 มิ.ย. 65 นางยินดี เพชรหอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประจำปี 2565 เข้าตรวจสอบบัญชี เพื่อประกอบการรับรองงบการเงินวันที่ 14 - 15 มิ.ย. 65 นางยินดี เพชรหอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประจำปี 2565 เข้าตรวจสอบบัญชี เพื่อประกอบการรับรองงบการเงิน (2)
วันที่ 13 มิ.ย.65 พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง ประธานกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ยกร่างระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง ตามคำแนะนำของคณะตรวจการสหกรณ์ และกำหนดแผนแก้ไขระเบียบต่าง ๆวันที่ 13 มิ.ย.65 พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง ประธานกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ยกร่างระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง ตามคำแนะนำของคณะตรวจการสหกรณ์ และกำหนดแผนแก้ไขระเบียบต่าง ๆ (3)
วันที่ 3 มิ.ย.65 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เยี่ยมสมาชิกผู้ป่วยติดเตียง มอบกระเช้าให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินสวัสดิการ ท่านละ 4,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เราไม่ทิ้งกันวันที่ 3 มิ.ย.65 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เยี่ยมสมาชิกผู้ป่วยติดเตียง มอบกระเช้าให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินสวัสดิการ ท่านละ 4,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เราไม่ทิ้งกัน (4)
วันที่ 2 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 มีมติมอบหมายให้ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ พร้อม นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 กรณีสมาชิก (ลูกหนี้ธนาคารกรุงไทย) ฟ้องล้มละลายวันที่ 2 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 มีมติมอบหมายให้ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ พร้อม นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 กรณีสมาชิก (ลูกหนี้ธนาคารกรุงไทย) ฟ้องล้มละลาย (1)
วันที่ 1 มิ.ย.65 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ พร้อม นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ ดำเนินการยื่นเอกสารและติดตามผล การยื่นคำขอทวงหนี้กองทุนประกันวินาศภัย สมาชิก จำนวน 458 ท่านวันที่ 1 มิ.ย.65 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ พร้อม นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ ดำเนินการยื่นเอกสารและติดตามผล การยื่นคำขอทวงหนี้กองทุนประกันวินาศภัย สมาชิก จำนวน 458 ท่าน (1)
หน้า 4 จาก 15