ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์และฝ่ายจัดการ ประชุมร่างระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 และ เขียนโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2559เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์และฝ่ายจัดการ ประชุมร่างระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 และ เขียนโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2559 (8)
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559 (10)
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบเงินทำบุญศพ ให้แก่ ภรรยา พ.ต.ท.สุรเดช จันทร์ทอง ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อปัสสาวะ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบเงินทำบุญศพ ให้แก่ ภรรยา พ.ต.ท.สุรเดช จันทร์ทอง ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อปัสสาวะ  (10)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด. ประชุมกรรมการร่วม 3 ฝ่าย กรรมการอำนวยการ ศึกษาประชาสัมพันธ์ กรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด. ประชุมกรรมการร่วม 3 ฝ่าย กรรมการอำนวยการ ศึกษาประชาสัมพันธ์ กรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (14)
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2559 ร.ต.ต.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์ เลขานุการ และ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล เจ้าหน้าที่บัญชี เข้ารับการอบรมสัมมนาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2559 ร.ต.ต.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์ เลขานุการ และ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล เจ้าหน้าที่บัญชี เข้ารับการอบรมสัมมนาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (6)
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด  (13)
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด โดยมี พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม รองประธานเป็นประธานในที่ประชุมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด โดยมี พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม (6)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่ เมอริไทม์ อ.เมือง จ.กระบี่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่ เมอริไทม์ อ.เมือง จ.กระบี่ (9)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมประจำเดือนเมษายน 2559สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมประจำเดือนเมษายน 2559 (6)
เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาพบสหกรณ์สมาชิก (ภาคใต้) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ รองประธานกรรมการ และ ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์ เหรัญญิก สหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาเมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาพบสหกรณ์สมาชิก (ภาคใต้) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ รองประธานกรรมการ และ ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์ เหรัญญิก สหกรณ์เข้าร่วมสัมมนา (5)
หน้า 4 จาก 10