ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 นางสาวอมรา ท่าจีน ผู้จัดการ และ นางสาวณาฏญา พริ้งคงพล เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พบ สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคใต้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 นางสาวอมรา ท่าจีน ผู้จัดการ และ นางสาวณาฏญา พริ้งคงพล เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พบ สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคใต้ (6)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ (5)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์และฝ่ายจัดการ ประชุมร่างระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 และ เขียนโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2559เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์และฝ่ายจัดการ ประชุมร่างระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 และ เขียนโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2559 (8)
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559 (10)
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบเงินทำบุญศพ ให้แก่ ภรรยา พ.ต.ท.สุรเดช จันทร์ทอง ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อปัสสาวะ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบเงินทำบุญศพ ให้แก่ ภรรยา พ.ต.ท.สุรเดช จันทร์ทอง ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อปัสสาวะ  (10)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด. ประชุมกรรมการร่วม 3 ฝ่าย กรรมการอำนวยการ ศึกษาประชาสัมพันธ์ กรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด. ประชุมกรรมการร่วม 3 ฝ่าย กรรมการอำนวยการ ศึกษาประชาสัมพันธ์ กรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (14)
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2559 ร.ต.ต.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์ เลขานุการ และ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล เจ้าหน้าที่บัญชี เข้ารับการอบรมสัมมนาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2559 ร.ต.ต.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์ เลขานุการ และ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล เจ้าหน้าที่บัญชี เข้ารับการอบรมสัมมนาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (6)
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด  (13)
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด โดยมี พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม รองประธานเป็นประธานในที่ประชุมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด โดยมี พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม (6)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่ เมอริไทม์ อ.เมือง จ.กระบี่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่ เมอริไทม์ อ.เมือง จ.กระบี่ (9)
หน้า 4 จาก 10