headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 - 19 ส.ค.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564 ระดมความคิดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ ตัวแทนสมาชิกสังกัดต่าง ๆ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จังหวัดตรังวันที่ 18 - 19 ส.ค.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564 ระดมความคิดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ ตัวแทนสมาชิกสังกัดต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดตรัง (14)
วันที่ 7 เม.ย.61 เวลา 09.30 -12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก โดยได้รับเกียรติท่านจาก อ.ปรเมศรว์ อินทรชุมนุม รองอธิบดี ฝ่ายชี้ขาดคดี สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสหกรณ์ยุคไทยแลนด์ 4.0วันที่ 7 เม.ย.61 เวลา 09.30 -12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก โดยได้รับเกียรติท่านจาก อ.ปรเมศรว์ อินทรชุมนุม รองอธิบดี ฝ่ายชี้ขาดคดี สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสหกรณ์ยุคไทยแลนด์ 4.0 (17)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง (37)
22 พ.ย. 60 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมกรรมการ เจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิก สถานีตำรวจภูธรบ้านคลองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   ตามโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิกประจำปี 256022 พ.ย. 60 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมกรรมการ เจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิก สถานีตำรวจภูธรบ้านคลองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตามโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิกประจำปี 2560 (11)
วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้   บริจาคเงินและสิ่งของในโครงการแบ่งรอยยิ้ม ปันความสุข ให้กับ บ้านเอื้อพร อ.ละแม จ.ชุมพรวันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ บริจาคเงินและสิ่งของในโครงการแบ่งรอยยิ้ม ปันความสุข ให้กับ บ้านเอื้อพร อ.ละแม จ.ชุมพร (5)
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจชุมพร จัด โครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.60 ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร สัมมนาเรื่อง เกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจชุมพร จัด โครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.60 ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร สัมมนาเรื่อง เกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ (24)
15 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมกรรมการ เจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิก สภ.เมืองตรัง ตามโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิกประจำปี 256015 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมกรรมการ เจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิก สภ.เมืองตรัง ตามโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิกประจำปี 2560 (12)
โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานถวายดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรโครงการสนับสนุนงบประมาณแก่จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานถวายดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (17)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบสมาชิก สภ.ห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง ตามโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิกประจำปี 2560เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบสมาชิก สภ.ห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง ตามโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิกประจำปี 2560 (14)
22  กันยายน 2560  เวลา 17.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จำกัด จัดโครงการ สหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 256022 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จำกัด จัดโครงการ สหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2560 (23)
หน้า 7 จาก 15