headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - วันที่ 12- 14 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการดำเนินการ เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตร ก้าวทันกฏหมายสหกรณ์ สู่แผนการปฏิบัติการ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคคุล และการใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม"

วันที่  12- 14 สิงหาคม  2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการดำเนินการ เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตร ก้าวทันกฏหมายสหกรณ์ สู่แผนการปฏิบัติการ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคคุล และการใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม" ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะไพน์แอปเปิ้ล โฮเต็ล ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

1
2
3
4
5
6
 
จำนวนที่จะแสดง