ภาพกิจกรรม - วันที่ 18 ธ.ค. 62 คณะทำงานเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.ย่านตาขาว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

     วันที่ 18 ธ.ค. 62  คณะทำงานเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.ย่านตาขาว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก เนื่องจากมีผู้สมัครผู้แทนสมาชิก จำนวน  23 คน จัดสรรตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทน พ.ศ. 2547  สภ.ย่านตาขาว ได้จำนวน  19 คน เกินกว่าผู้สมัครจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า หน้าคูหาเลือกตั้งมีผู้สละสิทธิ จำนวน 4 ท่าน  ดังนั้น สภ.ย่านตาขาวมีจำนวนผู้แทนสมาชิกตามจำนวนที่จัดสรร  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

tp_621218_01
tp_621218_02
tp_621218_03
tp_621218_04
tp_621218_05
tp_621218_06
tp_621218_07
tp_621218_08
 
จำนวนที่จะแสดง