ประกาศ เรื่อง เชิญชวนสมาชิกสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์


       ด้วย ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ข้อ 7(2) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
       มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ให้สำรวจจำนวนสมาชิกผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยสมัครได้ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป