ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อเข้ารับการอบรม

       อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ข้อ 113 (11) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ประจำปี พ.ศ.2562 ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการเล็งเห็นถึงความจำเป็นของสมาชิกที่จะต้องใช้จ่ายเงินในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก คณะกรรมการจึงได้มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อเข้ารับการอบรมให้กับสมาชิกโดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังเอกสารแนบ