ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563


       ตามระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2547 สหกรณ์ได้ส่งหนังสือถึงทุกหน่วยสังกัด เพื่อให้หน่วยคัดเลือกผู้ดำเนินการเลือกตั้งหน่วยละ 1 คน ส่งรายชื่อถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งของหน่วยงาน
 
       บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ขอแต่งตั้งผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 ดังรายชื่อที่แนบมานี้