ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562


       อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2560 โดยอนุมัติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ให้ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2562 ดังเอกสารแนบ
 
       ให้ยื่นสมัครการขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ยื่นตามจำนวนที่สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรต่อหัวหน้าหน่วยที่สมาชิกสังกัดอยู่ แล้วให้หัวหน้าหน่วยประชุมพิจารณาคัดเลือกแล้วส่งรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐาน และรายงานการประชุม ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562