ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร


       มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี้
 
       1. ร้อยตำรวจเอก ประยูร ขวัญแก้ว ประธานกรรมการ
       2. พันตำรวจตรี ปรีชา ศรีเมือง กรรมการ
       3. ร้อยตำรวจตรี วัศพล เกลี้ยงจุ้ย กรรมการ/เลขานุการ
 
       โดยมีหน้าที่จัดจ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2554