ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร


      มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี้
 
       1. ร้อยตำรวจโท อรุณ หิรัญรัตน์ ประธานกรรมการ
       2. ร้อยตำรวจเอก จรัญ ยอดศรี กรรมการ
       3. ร้อยตำรวจเอก วิทยา เพชรอาวุธ กรรมการ/เลขานุการ
 
       โดยมีหน้าที่ ตรวจการจ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสารสหกรณ์ตามมติของคณะกรรมการจ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ให้เป็นไปตามงบประมาณอนุมัติที่ประชุมใหญ่ปี 2562 และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2554