ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2563


      ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2562 ข้อ 24 และมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2563 จำนวน 5 คน 

เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2563.pdf)ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2563.pdf362 Kb09/07/2563 15:11