คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์


มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ดังเอกสารแนบ