ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก


      ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังเอกสารแนบ