โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563