คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์


คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พ.ต.ท.บรรเทา  ปลอดทอง
ประธานกรรมการ
ร.ต.อ.ประยูร  ขวัญแก้ว
กรรมการ
ร.ต.อ.อรุณ  มิตรมุสิก
กรรมการ
ด.ต.สมพร  บริมาตุ
กรรมการ
พ.ต.ท.หญิงปรีดา  มะยายอ
เลขานุการ