headcoop
 
 
 
 

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์


คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พ.ต.อ.สมศักดิ์ ศรีแสง
ประธานกรรมการ
พ.ต.ท.บรรเทา  ปลอดทอง
กรรมการ
ร.ต.ท.วรเชษฐ  แก้วเพ็ง
กรรมการ
ด.ต.วัศพล เกลี้ยงจุ้ย
เหรัญญิก
พ.ต.ต.ปรีชา  ศรีเมือง
เลขานุการ