คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์


คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พ.ต.ท.บรรเทา  ปลอดทอง
ประธานกรรมการ
พ.ต.อ.สมศักดิ์  ศรีแสง
กรรมการ
พ.ต.ต.ปรีชา  ศรีเมือง
กรรมการ
ร.ต.ท.นิยม  ไทรแก้ว
กรรมการ
ร.ต.อ.จรัญ  ยอดศรี
เลขานุการ