คณะกรรมการเงินกู้


คณะกรรมการเงินกู้

พ.ต.ท.สุรชาติ  บุญโรจน์พงศ์
ประธานกรรมการ
พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา  มีศรี
กรรมการ
ร.ต.ท.อรุณ  หิรัญรัตน์
กรรมการ
ร.ต.อ.สายัณห์  ด้วงชู
กรรมการ
ร.ต.อ.วิทยา  เพชรอาวุธ
เลขานุการ