คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก


คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก

Somkan

พ.ต.ท.สมการณ์ สมาพงค์
ประธานกรรมการ
พ.ต.ท.บรรเทา  ปลอดทอง
กรรมการ
พ.ต.ท.สุรชาติ  บุญโรจน์พงศ์
กรรมการ
ร.ต.อ.สายัณห์  ด้วงชู
กรรมการ
Wichit  
ร.ต.ท.อรุณ  หิรัญรัตน์
กรรมการ
ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์
กรรมการ