คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก


คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก

ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ
ประธานกรรมการ
พ.ต.ท.บรรเทา  ปลอดทอง
กรรมการ
พ.ต.ท.สุรชาติ  บุญโรจน์พงศ์
กรรมการ
ร.ต.อ.สายัณห์  ด้วงชู
กรรมการ
ร.ต.อ.นิวัตน์  ทรัพยทักษิณ
กรรมการ
ด.ต.วัศพล เกลี้ยงจุ้ย
กรรมการ
ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์
เลขานุการ