คณะกรรมการอำนวยการ


คณะกรรมการอำนวยการ

Somkan

พ.ต.ท.สมการณ์ สมาพงค์
ประธานกรรมการ
พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ
เหรัญญิก
ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์
เลขานุการ