คณะกรรมการอำนวยการ


คณะกรรมการอำนวยการ

ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ
ประธานกรรมการ
พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
ร.ต.อ.ประยูร  ขวัญแก้ว
เหรัญญิก
ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์
เลขานุการ