คณะกรรมการ

 


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 ประจำปี 2562

Somkan

พ.ต.ท.สมการณ์ สมาพงค์
ประธานกรรมการ
     
พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
      ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 
 
พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ
เหรัญญิก
 
พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี
กรรมการ
 
พ.ต.ท.สุรินทร์ ฤทธิศักดิ์
กรรมการ
 
 
พ.ต.ท.สุรชาติ บุญโรจน์พงศ์
กรรมการ
 
พ.ต.ท.นรา ฉิมแสง
กรรมการ
 
พ.ต.ท.สมศักดิ์ เยาว์ดำ
กรรมการ
 
Prayoon
 
Prayoon
ร.ต.อ.สายัณห์ ด้วงชู
กรรมการ
 
ร.ต.อ.ประยูร ขวัญแก้ว
กรรมการ
 
ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ
กรรมการ
    Wichit
ร.ต.อ.อรุณ มิตรมุสิก
กรรมการ
  ด.ต.สมพร บริมาตุ
กรรมการ
  ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์
กรรมการ/เลขานุการ