headcoop
 
 
 
 

คณะกรรมการ


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ประจำปี 2566

ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ
ประธานกรรมการ
     
พ.ต.ท.สมศักดิ์  เยาว์ดำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
      ร.ต.อ.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 
 
ด.ต.วุฒิชัย  เมืองเหนือ
เหรัญญิก
 
ร.ต.อ.จรัญ  ยอดศรี
เลขานุการ
 
พ.ต.ท.ปรีชา ศรีเมือง
กรรมการ
 
 
ร.ต.อ.หญิงรุ่งฤดี นิลวงศ์
กรรมการ
 
ร.ต.ท.วรเชษฐ  แก้วเพ็ง
กรรมการ
 
ร.ต.ท.นิยม ไทรแก้ว
กรรมการ
 
 
ร.ต.ต.สมยศ  เส็นสด
กรรมการ
 
ร.ต.ต.สุทธิณัฐ  เส้งรอด
กรรมการ
 
ร.ต.ต.ครรชิต สายทอง
กรรมการ
     
ด.ต.สมศักดิ์  ยิ้มย่อง
กรรมการ
  ด.ต.อนุชา  อนันตกุล
กรรมการ