คณะกรรมการ


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 ประจำปี 2563

ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ
ประธานกรรมการ
     
พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
      ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 
 
ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี
กรรมการ
 
ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์
เลขานุการ
 
ร.ต.อ.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ
กรรมการ
 
 
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ศรีแสง
กรรมการ
 
ด.ต.วัศพล เกลี้ยงจุ้ย
กรรมการ
 
พ.ต.ท.สุรชาติ  บุญโรจน์พงศ์
กรรมการ
 
 
พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี
กรรมการ
 
ร.ต.อ.สายัณห์ ด้วงชู
กรรมการ
 
ร.ต.อ.ประยูร ขวัญแก้ว
กรรมการ
   
ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ
เหรัญญิก
  พ.ต.ต.ปรีชา ศรีเมือง
กรรมการ
  ร.ต.ท.นิยม ไทรแก้ว
กรรมการ