headcoop
 
 
 
 

ข่าวสหกรณ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ ณ วันสิ้นปี
2 คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์)
3 ผลการจัดอันดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทสามัญโครงการพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่างแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
7 ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานสหกรณ์
8 ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
9 ประกาศ เรื่อง นโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564

หน้า 1 จาก 32