ข่าวสหกรณ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2562
2 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562
3 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อเข้ารับการอบรม
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทพิเศษ ชำระหนี้โดยใช้เงินปันผลเฉลี่ยคืน
6 ประกาศ อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563
7 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนสมาชิกสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
8 ประกาศ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ กรณี บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต รายละไม่เกิน 500 บาท )
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562

หน้า 1 จาก 21