headcoop
 
 
 
 

คำสั่ง/ประกาศสหกรณ์


คำสั่งสหกรณ์

 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีเงินฝากสมาชิก และสหกรณ์อื่น Download ] New
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด Download ] New
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ทำลายพัสดุ Download ] New
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ Download ] New
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดิน หรือ จัดหาที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเป็นสำนักงานสหกรณ์ฯ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2564 Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการให้ความรู้สมาชิกใหม่ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการกีฬาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพสมาชิกสหกรณ์ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับครุภันฑ์ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภันฑ์ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดหาสำนักงาน (เช่า) ในกรณีที่สหกรณ์ย้ายสำนักงาน เนื่องจากจังหวัดขอที่คืน Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเยี่ยมข้าราชการตำรวจบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้ป่วยติดเตียง Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการมอบของขวัญวันเกิดให้แก่สมาชิกอายุ 75 ปี ขึ้นไป คนละ 1,000.- บาท Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการมอบของขวัญวันเกิดให้แก่สมาชิก Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย และกิจกรรมของชมมข้าราชการบำนาญ หน่วยสังกัดละ 10,000.- บาท Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจทำนิติกรรมทางการเงินและสินเชื่อ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยประจำสหกรณ์ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมการเงินกู้ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมการอำนวยการ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินการ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่างแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์สมาชิกซึ่งจำนองกับสหกรณ์ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2563 [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการออม ประจำปี 2563 [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการให้ความรู้สมาชิกใหม่ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับไมโครโฟน [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อไมโครโฟน [ Download ]
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การผิดนัด ตามข้อบังคับ ข้อ 41 [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการให้ความรู้อบรมฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 pdf [ Download ]
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการให้ความรู้สมาชิกใหม่ pdf [ Download ]  
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการออม ประจำปี 2562 pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก ชุดที่ 52 pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 52 pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 52 pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 52 pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจทำนิติกรรมทางการเงินและสินเชื่อ pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561 pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพบสมาชิก pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเกษียณอายุ pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเดือนแห่งการออม pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2559 pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดประกาศหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการจ่ายทุนการศึกษาสมาชิก ประจำปี 2559 pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงิน
  แก่การก่อการร้าย pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้านการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด pdf [ Download ] 
 • คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ pdf [ Download ]

​ประกาศสหกรณ์

 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 pdf Download ] New
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษ pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักการให้เงินกู้ประเภทสามัญโครงการพิเศษ ชำระหนี้โดยใช้เงินปันผลเฉลี่ยคืน pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อเข้ารับการอบรม pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินฉุกเฉิน pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษา pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้า pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563 pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2562 pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงิยฝากสมาชิก pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 5/2563 เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ pdf Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษ pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
  แก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ รุ่น P320SP pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2561 pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง สมาชิกสมทบงดทำธุรกรรมทางการเงิน pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ประจำปี 2561  pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อจัดหาเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอราคาค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปี 2560 
  pdf [ Download ]  
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษหลักทรัพย์ค้ำประกัน pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษา pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้า pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติและสิทธิของสมาชิกสมทบ pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกู้เงินสหกรณ์ฯ pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น (เพิ่มเติม) pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น  pdf [ Download ] 
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย pdf [ Download ]
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ pdf [ Download ]
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกสมุดเงินฝากสหกรณ์ฯ pdf [ Download ]
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติและสิทธิของสมาชิกสมทบ pdf [ Download ]
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น pdf [ Download ]
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน pdf [ Download ]
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้า pdf [ Download ]
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษา pdf [ Download ]
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย pdf [ Download ]