คำสั่ง/ประกาศสหกรณ์

 


คำสั่งสหกรณ์

 1. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ pdf [ Download ]
 2. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้านการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด pdf [ Download ] 
 3. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงิน
  แก่การก่อการร้าย pdf [ Download ] 
 4. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดประกาศหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการจ่ายทุนการศึกษาสมาชิก ประจำปี 2559 pdf [ Download ] 
 5. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2559 pdf [ Download ] 
 6. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ pdf [ Download ] 
 7. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ pdf [ Download ] 
 8. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเดือนแห่งการออม pdf [ Download ] 
 9. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเกษียณอายุ pdf [ Download ] 
 10. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพบสมาชิก pdf [ Download ] 
 11. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561 pdf [ Download ] 
 12. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 pdf [ Download ] 
 13. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ pdf [ Download ] 
 14. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ pdf [ Download ] 
 15. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ pdf [ Download ] 
 16. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ pdf [ Download ] 
 17. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน pdf [ Download ] 
 18. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจทำนิติกรรมทางการเงินและสินเชื่อ pdf [ Download ] 
 19. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก pdf [ Download ] 
 20. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 pdf [ Download ] 
 21. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 52 pdf [ Download ] 
 22. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 52 pdf [ Download ] 
 23. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 52 pdf [ Download ] 
 24. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก ชุดที่ 52 pdf [ Download ] 
 25. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการออม ประจำปี 2562 pdf [ Download ] 
 26. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ pdf [ Download ] 
 27. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการให้ความรู้สมาชิกใหม่ pdf [ Download ] 
 28. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 pdf [ Download ] 
 29. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 [ Download ] 
 30. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการให้ความรู้อบรมฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ Download ] 
 31. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การผิดนัด ตามข้อบังคับ ข้อ 41 Download ] 
 32. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อไมโครโฟน Download ]
 33. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับไมโครโฟน Download ] 
 34. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร [ Download ] 
 35. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการให้ความรู้สมาชิกใหม่ [ Download ] 
 36. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการออม ประจำปี 2563 [ Download ] 
 37. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2563 [ Download ] 
 38. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ [ Download ] 
 39. คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์สมาชิกซึ่งจำนองกับสหกรณ์ [ Download ] New

​ประกาศสหกรณ์

 1. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย pdf [ Download ]
 2. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษา pdf [ Download ]
 3. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้า pdf [ Download ]
 4. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน pdf [ Download ]
 5. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น pdf [ Download ]
 6. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติและสิทธิของสมาชิกสมทบ pdf [ Download ]
 7. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกสมุดเงินฝากสหกรณ์ฯ pdf [ Download ]
 8. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ pdf [ Download ]
 9. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย pdf [ Download ]
 10. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น  pdf [ Download ] 
 11. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น (เพิ่มเติม) pdf [ Download ] 
 12. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกู้เงินสหกรณ์ฯ pdf [ Download ] 
 13. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติและสิทธิของสมาชิกสมทบ pdf [ Download ] 
 14. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ pdf [ Download ] 
 15. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ pdf [ Download ] 
 16. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ pdf [ Download ] 
 17. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น pdf [ Download ] 
 18. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน pdf [ Download ] 
 19. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้า pdf [ Download ] 
 20. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษา pdf [ Download ] 
 21. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษหลักทรัพย์ค้ำประกัน pdf [ Download ] 
 22. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอราคาค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปี 2560 
  pdf [ Download ]  
 23. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 pdf [ Download ] 
 24. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม pdf [ Download ] 
 25. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก pdf [ Download ] 
 26. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 pdf [ Download ] 
 27. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อจัดหาเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ pdf [ Download ] 
 28. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ประจำปี 2561  pdf [ Download ] 
 29. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ pdf [ Download ] 
 30. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น pdf [ Download ] 
 31. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง สมาชิกสมทบงดทำธุรกรรมทางการเงิน pdf [ Download ] 
 32. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2561 pdf [ Download ] 
 33. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ รุ่น P320SP pdf [ Download ] 
 34. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ pdf [ Download ] 
 35. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
  แก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
  pdf [ Download ] 
 36. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษ pdf [ Download ] 
 37. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ pdf [ Download ] 
 38. ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 5/2563 เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ pdf Download ] 
 39. ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงิยฝากสมาชิก pdf Download ] 
 40. ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น pdf Download ] 
 41. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2562 pdf Download ] 
 42. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563 pdf Download ] New
 43. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้า pdf Download ] New
 44. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษา pdf Download ] New
 45. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน pdf Download ] New
 46. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินฉุกเฉิน pdf Download ] New
 47. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อเข้ารับการอบรม pdf Download ] New
 48. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักการให้เงินกู้ประเภทสามัญโครงการพิเศษ ชำระหนี้โดยใช้เงินปันผลเฉลี่ยคืน pdf Download ] New