headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการ การบริหารจัดการในสหกรณ์ออมทรัพย์” เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการ การบริหารจัดการในสหกรณ์ออมทรัพย์” เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (11)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555  (15)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ จ.ส.ต.สุนทร เกื้อรอด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดหนองชุมแสง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ จ.ส.ต.สุนทร เกื้อรอด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดหนองชุมแสง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  (11)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ขอสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ขอสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 (9)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ ด.ต.เมธา ภิญโญประการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ ด.ต.เมธา ภิญโญประการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 (13)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ ด.ต.สมชัย แซ่ตัน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ ด.ต.สมชัย แซ่ตัน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ ด.ต.เจริญ อุไรรัตน์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 อำเภอสิเกา จังหวัดตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ ด.ต.เจริญ อุไรรัตน์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (9)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง (84)
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554 กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554  (4)
หน้า 15 จาก 15