headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - วันที่ 21 ส.ค. 64 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ร.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ แท่นสุวรรณ สมาชิกสหกรณ์
วันที่ 21 ส.ค. 64 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ร.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ แท่นสุวรรณ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ณ บ้านเลขที่ 208 หมู่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  
 
"เยี่ยมผู้ป่วยตามมาตรการเว้นระยะห่าง"
10067_0
10071
10072
 
จำนวนที่จะแสดง