headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - วันที่ 12 เมษายน 2566 ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทำหน้าที่สินเชื่อ ประชุมอนุมัติเงินกู้ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 52 ราย

วันที่ 12 เมษายน  2566  ร.ต.ท.วรเชษฐ  แก้วเพ็ง ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทำหน้าที่สินเชื่อ ประชุมอนุมัติเงินกู้ครั้งที่ 4/2566  จำนวน 52 ราย วงเงินกู้ 51,140,000.- บาท อนุมัติ 51 ราย วงเงิน 50,140,000.- บาท  นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตามระเบียบฯ จำนวน 1 ราย  ***ทุกรายที่ได้รับอนุมัติ สหกรณ์ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว*** อนุมัติเงินกู้ครั้งถัดไป  รับคำขอและทำสัญญาเสร็จตั้งแต่วันนี้ - 25 เม.ย. 66 อนุมัติจ่ายเงินกู้ 26 เม.ย. 66  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

8.1
8.2
8.3
 
จำนวนที่จะแสดง