headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - วันที่ 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยสังกัดละ 10,000.- บาท

วันที่ 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยสังกัดละ 10,000.- บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และคณะกรรมการดำเนินชุดที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 พิจารณาอนุมัติโครงการของ หน่วย สภ.เมืองตรัง  พิสูจน์หลักฐาน

51859377277546144_n_0
99038541984095684_n_0
 
จำนวนที่จะแสดง