ภาพกิจกรรม - วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน วิโรจน์ ฤกษ์ดี รอง ผอ.สำนักถ่ายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

วันที่ 15  สิงหาคม  2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ เพื่อให้สมาชิกใหม่มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจ หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์การบริหารจัดการของสหกรณ์ บริการด้านต่าง ๆ สิทธิประโยชน์  ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน วิโรจน์  ฤกษ์ดี  รอง ผอ.สำนักถ่ายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์  ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 

20547
20548
20549
20550
20551
20552
20554
20555
20556
20557
20558
20559
20560
20675
20676
 
จำนวนที่จะแสดง