ภาพกิจกรรม - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.อ.เอกชัย พันธรังษี  ประธานกรรมการเลือกตั้ง พร้อมกรรมการ และ ผู้ช่วยผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2563  ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งมาปรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

tp_621116_01
tp_621116_02
tp_621116_03
tp_621116_04
tp_621116_05
tp_621116_06
 
จำนวนที่จะแสดง