ประกาศ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ กรณี บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต รายละไม่เกิน 500 บาท )


       มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที 52 ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ให้ยกเลิกประกาศที่ 14/2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2560 และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ กรณี บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต รายละไม่เกิน 500 บาท ดังนี้
 
       1. เบิกจ่ายค่าพวงหรีด ได้ 1 พวง หรือ
       2. กรณีที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธให้จ่ายเป็นค่าทำพิธีทางศาสนา
       3. กรณีอันมีเหตุจำเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ไม่สามารถส่งพวงหรีด หรือ เงินค่าพวงหรีด ระหว่างประกอบพิธีศพก็ให้จ่ายเป็นเงินในภายหลัง
 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ.pdf)ประกาศ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ.pdf270 Kb24/09/2562 14:17