ประกาศ อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563


      ตามที่ท่านได้สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ทางสมาคมได้แจ้งอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563 เพื่อคงสภาพการเป็นสมาชิก ตามรอบการสมัครของสมาชิก นั้น
 
      ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและตรวจสอบอัตราการเรียกเก็บเงินตามรอบการสมัครของท่านตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563.pdf)ประกาศ อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563.pdf2435 Kb03/10/2562 14:51