ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทพิเศษ ชำระหนี้โดยใช้เงินปันผลเฉลี่ยคืน

       อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 113 (11) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ประจำปี พ.ศ.2562 ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการเล็งเห็นถึงความจำเป็นของสมาชิกที่จะต้องใช้จ่ายเงินในการดำรงชีพ ประกอบกับในเวลาอันใกล้นี้เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่จะมาถึง ซึ่งสมาชิกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก คณะกรรมการจึงได้มีมติให้กำหนดประกาศว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทพิเศษ ชำระหนี้โดยใช้เงินปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกโดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังเอกสารแนบ