ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

      ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด  ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับสมัครผู้แทนประจำปี 2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แจ้งให้สมาชิกสังกัดต่าง ๆ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกในสังกัดของตนเอง เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 นั้น
 
      บัดนี้  การดำเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด  จึงขอแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดังรายชื่อที่แนบมานี้