ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติเป็นการสมควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ดังเอกสารแนบ
 
     1. เงินกู้สามัญทั่วไปบุคคลค้ำประกัน                         ร้อยละ 6.75 ต่อปี
     2. เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน                                 ร้อยละ 6.00 ต่อปี
     3. เงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า                                    ร้อยละ 6.00 ต่อปี
     4. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา                                   ร้อยละ 6.00 ต่อปี
     5. เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก ค้ำประกัน           ร้อยละ 6.00 ต่อปี
     6. เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์ค้ำประกัน                          ร้อยละ 5.50 ต่อปี
 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 9 ปี 2562 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf)ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 9 ปี 2562 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf297 Kb09/01/2563 10:55