ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563


     ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2552 มาตรา 50 52 53 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2562 และตามคำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ที่ 55/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัว ดังเอกสารแนบ