ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะโรคระบาด (COVID-19)


      คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ชุดที่ 53 ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เพื่อดำรงชีพระหว่างเกิดโรคระบาด อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับข้อ 79 ให้กำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะโรคระบาด (COVID-19) และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังเอกสารแนบ