[เพิ่มเติม] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะโรคระบาด (COVID-19)


      เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดการแพร่ระบาด และยังขยายวงกว้างขึ้นไปอีก ขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด และครอบครัว คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง  จำกัด ชุดที่ 53 จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ