ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทพิเศษ ชำระหนี้โดยใช้เงินปันผลเฉลี่ยคืน


     คณะกรรมการเล็งเห็นถึงความจำเป็นของสมาชิกที่จะต้องใช้จ่ายเงินในการดำรงชีพ ประกอบกับในเวลาอันใกล้นี้เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่จะมาถึง ซึ่งสมาชิกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก คณะกรรมการจึงได้มีมติให้กำหนดประกาศว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทพิเศษ ชำระหนี้โดยใช้เงินปันผลเฉลี่ยคืน รายละเอียดดังเอกสารแนบ