คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์สมาชิกซึ่งจำนองกับสหกรณ์


      ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์สมาชิกซึ่งจำนองกับสหกรณ์ ดังเอกสารแนบ