headcoop
 
 
 
 

ประกาศ เรื่อง โครงการอบรมสมาชิก รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565


โครงการอบรมสมาชิก รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565  ประสงค์เข้ารับการอบรม แจ้งชื่อผ่านหน่วยสังกัดมานะค่ะ 
"เตรียมตัวอย่างไรให้อยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ"  
และรับทราบการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ บริการต่าง ๆ 
การบริการเงินรับฝาก บริการสินเชื่อ และสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์  
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รับทราบความต้องการ และ แลกเปลี่ยนความคิด