headcoop
 
 
 
 

ประกาศ เรื่อง โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยสังกัด และกิจกรรมชมรมข้าราชการบำนาญ


ซึ่งสหกรณ์ได้รับอนุมัติงบประมาณผ่านที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 หนึ่งในโครงการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ตระหนักถึงความห่วงใยสมาชิก และส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานตำรวจ  ตามหลักการสหกรณ์ "การเอื้ออาทรต่อชุมชน"  
 
ระยะเวลาการดำเนินการ มิ.ย. - ธ.ค. 2565  
หน่วยสังกัดใดยังไม่ได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน  
ติดต่อฝ่ายจัดการสหกรณ์นะค่ะ "075-213046 หรือ 086-6792319