headcoop
 
 
slideTr1.jpg
วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.45 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ร.ต.ต.สุทธิณัฐ เส้งรอด ด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ ด.ต.อนุชา อนันตกุล ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ ...
[11 เม.ย. 2566] (ดู:41)
14 มี.ค.66 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีด เคารพศพ และเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ ด.ต.เสรี ทองคง สมาชิกสหกรณ์ สังกัด สภ.กันตัง ณ วัดโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง
[17 มี.ค. 2566] (ดู:52)
10 - 12 มีนาคม 2566 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์ กรรมการ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนก ทำหน้าที่สินเชื่อ นางสาวปัณฑรีย์ ศรีขวัญ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมสัมมนา
[17 มี.ค. 2566] (ดู:42)
More

TP-Bank