headcoop
 
 
 
 

ข่าวสหกรณ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
12 ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี2563
13 ประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี2563
14 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ขอปิดทำการและการงดบริการ
15 ประกาศ เรื่อง จัดเตรียมสถานที่การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
16 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19
17 ประกาศ เรื่อง ศึกษาดูงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 31ม.ค.64 ณ อาคารโรงพลศึกษา สนามกีฬาทุ่งแจ้ง
18 ประกาศ เรื่อง ศึกษาดูงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 30 ม.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
19 ประกาศ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ประจำปี 2564
20 ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563

หน้า 2 จาก 28