ข่าวสหกรณ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทพิเศษ ชำระหนี้โดยใช้เงินปันผลเฉลี่ยคืน
42 ประกาศ อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563
43 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนสมาชิกสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
44 ประกาศ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ กรณี บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต รายละไม่เกิน 500 บาท )
45 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562
46 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
47 โครงการเดือนแห่งการออม ประจำปี 2562 เริ่ม 1-31 ตุลาคม 2562
48 โครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง
49 โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ 2562
50 ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

หน้า 5 จาก 25