headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 ก.ย.60 เวลา 11.50 น. ได้รับเกียรติจาก ท่านรอง ผบก.ภ.จว.ตรัง พ.ต.อ.นุกูล ไกรทอง พร้อมด้วยประธานกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดสมาชิก ดต.จรูญ กฤษณะพันธ์วันที่ 14 ก.ย.60 เวลา 11.50 น. ได้รับเกียรติจาก ท่านรอง ผบก.ภ.จว.ตรัง พ.ต.อ.นุกูล ไกรทอง พร้อมด้วยประธานกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดสมาชิก ดต.จรูญ กฤษณะพันธ์ (5)
วันที่ 12 ก.ย.60 เวลา 17.22 น. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ กรรมการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ท.ภิญโญ เพ็ชร์รัตน์ ข้าราชการบำนาญ. ณ สมาคมฮกเกี้ยน ศาลา 2 อ.เมือง จ.ตรังวันที่ 12 ก.ย.60 เวลา 17.22 น. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ กรรมการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ท.ภิญโญ เพ็ชร์รัตน์ ข้าราชการบำนาญ. ณ สมาคมฮกเกี้ยน ศาลา 2 อ.เมือง จ.ตรัง (4)
วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ.ห้องนครา ๓ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2560วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ.ห้องนครา ๓ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2560 (12)
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ณ โรงแรมเรือบัดเจดท์ อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ณ โรงแรมเรือบัดเจดท์ อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม (9)
วันที่ 28 มิ.ย.60 เวลา 16.30 น. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพของ ด.ต. สุรศักดิ์ ตันตยกุล ที่สมาคมฮกเกี้ยน ศาลา 1 อ.เมือง จ.ตรังวันที่ 28 มิ.ย.60 เวลา 16.30 น. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพของ ด.ต. สุรศักดิ์ ตันตยกุล ที่สมาคมฮกเกี้ยน ศาลา 1 อ.เมือง จ.ตรัง (5)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 วางหรีดเคารพศพ ด.ต.ประสงค์ ทองวิเชียร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด หน่วยบำนาญ ณ วัดหาดใหญ่ใน พร้อมทั้งทำพิธีมอบเงิน สวัสดิการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 วางหรีดเคารพศพ ด.ต.ประสงค์ ทองวิเชียร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด หน่วยบำนาญ ณ วัดหาดใหญ่ใน พร้อมทั้งทำพิธีมอบเงิน สวัสดิการ  (10)
26 กุมภาพันธ์ 2560 ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง26 กุมภาพันธ์ 2560 ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง (13)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องธนารมย์ 1 – 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องธนารมย์ 1 – 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง (101)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.สมพงษ์ ทองใบ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.สมพงษ์ ทองใบ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (2)
ขอแสดงความยินดี พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ที่ได้ย้ายตำแหน่งใหม่ขอแสดงความยินดี พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ที่ได้ย้ายตำแหน่งใหม่ (6)
หน้า 8 จาก 15