headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ประเมิน เจียมจันทร์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ประเมิน เจียมจันทร์ (13)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ท.ฐปนรรฆ์ ทองแป้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ท.ฐปนรรฆ์ ทองแป้น (7)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ด.ต.สว่าง นิ่มดวงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ด.ต.สว่าง นิ่มดวง (11)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เยี่ยมชมกิจการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เยี่ยมชมกิจการ (1)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมเคารพศพ ด.ต.ประยูร ไพพงศ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมเคารพศพ ด.ต.ประยูร ไพพงศ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด  (4)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ประเมิน เจียมจันทร์ วัดกาญจนบริรักษ์ (วัดโคกแค) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ประเมิน เจียมจันทร์ วัดกาญจนบริรักษ์ (วัดโคกแค) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  (8)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ท.ฐปนรรฆ์ ทองแป้น วัดไร่พรุ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ท.ฐปนรรฆ์ ทองแป้น วัดไร่พรุ อ.เมือง จ.ตรัง  (4)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ด.ต.สว่าง นิ่มดวง วัดบรรพตพินิจ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพศพ ด.ต.สว่าง นิ่มดวง วัดบรรพตพินิจ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (11)
เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์และการจัดแผนบริหารความเสี่ยง ณ ห้องนครา 3 โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรังเมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์และการจัดแผนบริหารความเสี่ยง ณ ห้องนครา 3 โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (11)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ร.ต.ต.อำนวย เส้งสุ้น รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ประมงคล (เหมียน) ทองดี สมาชิกสหกรณ์สังกัด สภ.เมืองตรัง ณ วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ร.ต.ต.อำนวย เส้งสุ้น รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ประมงคล (เหมียน) ทองดี สมาชิกสหกรณ์สังกัด สภ.เมืองตรัง ณ วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา (7)
หน้า 10 จาก 14