headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่ เมอริไทม์ อ.เมือง จ.กระบี่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่ เมอริไทม์ อ.เมือง จ.กระบี่ (9)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมประจำเดือนเมษายน 2559สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมประจำเดือนเมษายน 2559 (6)
เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาพบสหกรณ์สมาชิก (ภาคใต้) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ รองประธานกรรมการ และ ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์ เหรัญญิก สหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาเมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาพบสหกรณ์สมาชิก (ภาคใต้) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ รองประธานกรรมการ และ ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์ เหรัญญิก สหกรณ์เข้าร่วมสัมมนา (5)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ในจังหวัดตรังร่วมกันจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงบิดาสหกรณ์ไทย และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดตรังเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ในจังหวัดตรังร่วมกันจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงบิดาสหกรณ์ไทย และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดตรัง (14)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก่นอิน เสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2559 ณ บ้านเลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 ณ วัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก่นอิน เสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2559 ณ บ้านเลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 ณ วัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (9)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรังประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง (52)
14 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.30 น. กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ด.ต.พันธ์ หอยบาง14 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.30 น. กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ด.ต.พันธ์ หอยบาง (5)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ร.ต.ต.สำราญ นุ่นตา วัดควนธานีเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ร.ต.ต.สำราญ นุ่นตา วัดควนธานี (4)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรังเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง (13)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการได้ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ชำนิ เพชรจำนงค์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ วัดควนโพธิ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรังเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการได้ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ชำนิ เพชรจำนงค์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ วัดควนโพธิ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง (6)
หน้า 10 จาก 15